REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO SPOTŘEBITELE
 The Miners Roasters s.r.o.,
se sídlem Moskevská 516/49, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 09096159, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 330857,
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese:
https://www.theminers.eu
1. ÚVODNÍ ČÁST
1.1 Tento reklamační řád platí pro zboží dodávané společností The Miners Roasters s.r.o., se sídlem Moskevská 516/49, Vršovice, 101 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle: C vložka: 330857 u Městského soudu v Praze, kterou zastupuje Oldřich Valta, jednatel, IČO: 09096159 (dále jen „The Miners Roasters s.r.o.“ nebo také „my“). 
1.2 Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek společnosti The Miners Roasters s.r.o. pro internetový obchod dostupný na https://www.theminers.eu.
1.3 Reklamační řád je určený pouze pro zákazníka spotřebitele. Zákazníkem, který je spotřebitel, se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámce samostatného výkonu svého povolání uzavírá s námi smlouvu, nebo s námi jinak jedná (dále jen také jen „spotřebitel“). 
1.4 Reklamační řád společnosti The Miners Roasters s.r.o. se použije pro úpravu práv a povinností při uplatňování práv z vadného plnění u prodeje zboží mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „zákazník“ nebo také „vy“), včetně práv z případné smluvní záruky. Reklamační řád dále informuje spotřebitele o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění reklamace vadného či jinak poškozeného zboží. Práva a povinnosti stran jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že se jedná o práva ze smluvní záruky, řídí se vzniklé vztahy konkrétními záručními podmínkami.
2. V JAKÝCH PŘÍPADECH MÁME ODPOVĚDNOST ZA VADU ZBOŽÍ A V JAKÝCH PŘÍPADECH NAOPAK NEMÁME ODPOVĚDNOST ZA VADU ZBOŽÍ
2.1 Odpovídáme zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme zákazníkovi, že v době, kdy věc převzal,
2.1.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my, nebo výrobce popsali nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
2.1.2 se zboží hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
2.1.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením dohodnutého stranami, nebo provedení dohodnutého vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,
2.1.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
2.1.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.2 Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, neprokážeme-li opak.
2.3 Neodpovídáme zákazníkovi za vady v těchto případech: 
2.3.1 je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, 
2.3.2 vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci, 
2.3.3 je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem zákazníka či mechanickým poškozením, to vše v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, jinými vlivy prostředí a je takto přímo námi nebo výrobcem určeno, anebo to vyplývá z právních předpisů,
2.3.4 zboží, které bylo zákazníkem upraveno a vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
2.3.5 používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, anebo vyplývá z právních předpisů,
2.3.6 vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv (např. živelná událost).
3. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA SOUVISEJÍCÍ S PŘEVZETÍM ZBOŽÍ
3.1 Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). 
3.2 Zákazníkovi nepřísluší práva z vadného plnění, pokud se jedná o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy nebo, pokud je zboží předáno později než při uzavření smlouvy, pak přímo při jeho převzetí. Právo z vadného plnění zákazníkovi rovněž nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud zákazník vadu sám způsobil.
4. POKUD BYLO ZBOŽÍ POŠKOZENO BĚHEM PŘEPRAVY
4.1 Při převzetí zásilky od doručovatele zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky potvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných vad. Pokud je obal poškozený, sdělte tuto skutečnost přímo doručovateli a sepište zápis o škodě. Zásilku si ponechá doručovatel. Jedná se o nejjednodušší způsob vyřízení reklamace poškozené zásilky, zásilka nám bude doručovatelem obratem vrácena a vám bude zaslána zásilka nová. 
4.2 Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte nás ihned po převzetí, nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí zásilky, a to prostřednictvím reklamačního formuláře. Uveďte v něm číslo objednávky, nejlépe i číslo zásilky, (přímo na štítku na zásilce) e-mail, ze kterého jste zboží objednávali a seznam poškozeného zboží. V případě, že reklamaci oznámíte šestý (6) den od převzetí zásilky, nebude taková reklamace uznána. Zásilku uchovejte a proveďte její fotodokumentaci (aby bylo zřetelně vidět poškozené zboží, obal, výplň). 
4.3 Po vyplnění reklamačního formuláře poškozené zásilky obdržíte potvrzení na váš e-mail. Můžete nás kdykoli telefonicky kontaktovat na telefonním čísle +420 277 771 321, nebo na e-mailu roastery@theminers.eu, abyste si ověřili, že již probíhá vyřizování reklamace.
5. POKUD JSTE OBDRŽELI ŠPATNĚ ZASLANÉ ZBOŽÍ
5.1 V případě, že jste obdrželi špatně zaslané zboží, nesprávné množství či jiné barevné provedení apod., kontaktujte pomocí reklamačního formuláře, e-mailem na roastery@theminers.eu. Napište nám číslo objednávky a popište vzniklou chybu. Snažíme se předcházet takovým chybám, pečlivě kontrolujeme odeslané zboží. 
5.2 Po vyplnění a odeslání reklamačního formuláře obdržíte potvrzení na váš e-mail. My vše co nejrychleji zkontrolujeme a budeme vás kontaktovat, abychom dohodli další postup.  
6. ZJIŠTĚNÍ VADY ZBOŽÍ V DOBĚ 24 MĚSÍCŮ OD JEJÍHO PŘEVZETÍ 
6.1 Právo z vady zboží (reklamovat jej) jste povinen u nás uplatnit ihned, bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila.
6.2 Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne, v době 24 měsíců od převzetí. Po marném uplynutí této lhůty právo z vady zboží u nás uplatnit nelze. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zákazník zboží používat, jelikož bylo v procesu oprávněné reklamace. 
6.3 Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (smluvní záruka). 
6.4 Dobu pro uplatnění práva z vad nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání může zboží vydržet, vzhledem ke svému charakteru, vlastnostem, danému účelu a vezmeme-li v úvahu také rozdílnost v intenzitě jeho používání.
6.5 Za účelem uplatnění práv z vad zboží zákazník vyplní a odešle reklamační formulář, v něm uvede zejména
6.5.1 typ zboží;
6.5.2 objednací, případně sériové číslo výrobku;
6.5.3 údaj, zda je vada uplatněna v zákonné lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění;
6.5.4 popis toho, jak se vada projevuje;
6.5.5 zvolený způsob vyřízení reklamace, přičemž zvolený způsob vyřízení reklamace není zákazník oprávněn změnit bez našeho předchozího souhlasu; 
6.5.6 svou identifikaci a kontakt (telefon, e-mail) nezbytný k vyřízení reklamace.
6.6 Po vyplnění formuláře na uplatnění práva z vad zboží od nás obdržíte na váš e-mail potvrzení o jeho přijetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od vás obdržíme reklamované zboží.
6.7 Právo z vady zboží můžete uplatnit také osobně v místě naší provozovny The Miners Slavíkova v ulici Slavíkova 1611/5, 120 00 Praha 2, provozní doba pondělí až pátek 9:00 - 15:00; nebo The Miners Churchill, v ulici Italská 2584/69, 120 00 Praha 2, provozní doba pondělí až pátek 9:00 - 15:00. Na místě bude mezi zákazníkem a naším pracovníkem sepsán a podepsán reklamační protokol na našem formuláři. V něm zákazník uvede popis vady (důvody reklamace) a požadovaný způsob vyřízení reklamace (uplatněné právo z vadného plnění), svou identifikaci a kontaktní údaje (telefon, e-mail). 
6.8 K reklamovanému zboží je zákazník povinen přiložit (kopii) dokladu o zaplacení (daňový doklad) a údaje z vyplněného on-line reklamačního listu (popis vad, požadovaný způsob vyřízení reklamace a kontaktní údaje zákazníka).
6.9 Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Jsme oprávněni odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
6.10 Náklady na dopravu nese zákazník sám. Prosím vezměte na vědomí, že reklamované zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přebráno a bude vám vráceno zpět na vaše náklady.
6.11 Byla-li však reklamace uznána jako oprávněná, máte nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné náklady (tj. náklady na zaslání zboží v nejnižší ceně). Žádost o úhradu těchto nákladů musí být uplatněna nejpozději do jednoho (1) měsíce od uběhnutí lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění.
6.12 Po obdržení reklamovaného zboží vám bude zasláno potvrzení o přijetí reklamace a jejím obsahu na vámi určenou e-mailovou adresu. Po přijetí reklamovaného zboží je provedeno bezodkladně posouzení vady a sdělení výsledku posouzení oprávněnosti reklamace zákazníkem nejpozději do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. 
6.13 V případě, že bylo reklamované zboží shledáno za vadné, je reklamační proces uzavřen ve lhůtě třiceti (30) dnů od uplatnění práva z vad. Lhůta podle předchozí věty neběží v případě, že jsme neobdrželi veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, doklad o zaplacení apod.). Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. Jsme povinni si od vás vyžádat doplnění podkladů v nejkratší možné lhůtě.
6.14 V případě, že zboží nebylo shledáno jako vadné, budete o tom informován za účelem dosažení individuálního postupu. 
7. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE
7.1 Zvolení možnosti způsobu vyřízení reklamace ze strany zákazníka je podmíněno zejména tím, zda je vadné plnění The Miners Roasters s.r.o. podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy. 
7.2 V případě, že je vadné plnění The Miners Roasters s.r.o. podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na:
7.2.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
7.2.2 odstranění vady opravou věci, nebo
7.2.3 přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo
7.2.4 odstoupení od smlouvy.
7.3 V případě, že je vadné plnění The Miners Roasters s.r.o. nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na:
7.3.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci nebo opravou věci, anebo
7.3.2 přiměřenou slevu z kupní ceny.
7.4 Zákazník má povinnost nám sdělit, jaké právo z vadného plnění si zvolil, a to při oznámení vady (např. vyplněním a odesláním reklamačního formuláře), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez našeho souhlasu; to neplatí v případě, že budete žádat opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraníme-li vady v přiměřené lhůtě či oznámíme-li vám, že vady neodstraníme, můžete požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.
7.5 Nastane-li situace, kdy si nezvolíte své právo z vadného plnění včas (podle bodu 7.4 reklamačního řádu), máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
7.6 Můžete požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.
7.7 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte rovněž právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu.
7.8 Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že vám nemůžeme dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, stejně i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
7.9 Můžeme vám dodat to, co chybí, nebo odstranit jinou právní vadu do chvíle, než uplatníte právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy. Jiné vady jsme oprávněni odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Pokud neodstraníme vadu věci včas nebo vadu věci odmítneme odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez našeho souhlasu.